ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 Verhuurder VOF met beperkte aansprakelijkheid Indoor Vierlingsbeek B.V. h.o.d.n. Dutch Dream Cars, gevestigd te Vierlingsbeek, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 73825859.

1.2 Huurder.

De natuurlijke persoon of de rechtspersoon met wie de overeenkomst wordt gesloten.

1.3 Huurovereenkomst

De nadere schriftelijke uitwerking van de reservering van een DreamCar.

1.4 Bestuurder

De feitelijke bestuurder van de DreamCar die zich heeft gelegitimeerd met een geldig rijbewijs.

1.5 DreamCar

Het motorvoertuig zoals omschreven in de huurovereenkomst, eigendom van VOF Indoor Vierlingsbeek gevestigd te Vierlingsbeek, welke door verhuurder aan huurder ter beschikking wordt gesteld of een, met wederzijds goedvinden, vervangend motorvoertuig.

1.6 Reservering

De reservering van een nader omschreven DreamCar voor een bepaald tijdsbestek en tegen een bepaalde prijs, tot stand gekomen tussen huurder en verhuurder.

1.7 Schriftelijk

Schriftelijk houdt in per e-mail of via bevestiging via offerte link.

1.8 Voltooiing van de reservering

De reservering is pas voltooid en staat pas vast nadat de huurder schriftelijk akkoord heeft gegeven op de boekingsbevestiging.

1.9 Boekingsbevestiging

De boekingsbevestiging bevat de volgende gegevens: de persoonsgegevens van de huurder, de datum en duur van de reservering, de prijs van de verzekering, de afgesproken kilometerprijs of het kilometerpakket, de totaalprijs van de complete boeking en het geven van akkoord op de Algemene voorwaarden.

1.10 Een kopie van het identiteitsbewijs

Om de reservering uit te voeren dient de verhuurder, schriftelijk of op locatie, een kopie van zijn identiteitsbewijs, rijbewijs of paspoort te overleggen. Deze kopie bevat in ieder geval de volgende gegevens: voornaam of voornamen, achternaam, foto, geboortedatum. Alle andere, voor verhuurder niet relevante gegevens dienen onleesbaar te zijn gemaakt. Op de kopie dient, zodanig dat alle voorgenoemde relevante gegevens leesbaar zijn, het volgende zijn vermeld: de datum van de reservering en ‘Dutch Dream Cars’.

 

Artikel 2 Algemene voorwaarden

2.1 Toepassing

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op, en maken deel uit van, iedere reservering en huurovereenkomst zoals tussen huurder en verhuurder tot stand is gekomen. 2.2 Afwijkende voorwaarden

2.2.1 Deze zijn uitsluitend geldend voor zover deze uitdrukkelijk, en schriftelijk, tussen huurder en verhuurder overeengekomen zijn.

2.2.2 De afwijkende voorwaarden gelden enkel voor de desbetreffende reservering en/of huurovereenkomst. 2.3 Bekendmaking en openbaarheid algemene voorwaarden

2.3.1 Bij de boekingsbevestiging krijgt de huurder een kopie van de algemene voorwaarden. 2.3.2 De algemene voorwaarden staan ook op de website van de verhuurder.

 

Artikel 3 Online reserveringen

3.1 Online reserveringen

3.1.1 Dit artikel geldt voor reserveringen die online, via het offerteformulier, zijn aangevraagd.

3.1.2 Dit artikel geldt voor reservering die via Whatsapp zijn gedaan

3.1.3 Dit artikel geldt voor reserveringen die telefonisch worden gedaan

3.2 Totstandkoming reservering

De reservering komt tot stand nadat de huurder schriftelijk akkoord heeft gegeven op de door de huurder aangeboden boekingsbevestiging, kennis heeft genomen van de aan de boekingsbevestiging gehechte algemene voorwaarden, en op voorhand van de rit een kopie van het identiteitsbewijs, zoals in artikel 1.10 staat gedefinieerd, heeft overlegd.

3.3 Bindend

Een tot stand gekomen reservering, waarbij een bepaalde DreamCar voor een bepaalde tijdsduur, voor zover van toepassing inclusief haal- en brengservice, door verhuurder voor huurder is gereserveerd is bindend, met alle daaraan van rechtswege verbonden rechten en plichten.

3.4 De huurovereenkomst

3.4.1 De huurovereenkomst betreft de nadere schriftelijke uitwerking van de tussen huurder en verhuurder tot stand gekomen schriftelijke reservering, alsmede de staat van het voertuig waarop o.a. de kilometerstand en eventuele al aanwezige schade aan het voertuig vermeldt staat.

3.4.2 De huurovereenkomst wordt door huurder en verhuurder bij aanvang van ingebruikname van de DreamCar voor akkoord ondertekend.

 

Artikel 4 Mondelinge reserveringen

4.1 Mondelinge reservering

Dit artikel geldt voor mondelinge reserveringen, die op het kantoor van de verhuurder, zijn gemaakt.

4.2 Totstandkoming reservering

De reservering komt tot stand en staat vast nadat de huurder de boekingsbevestiging heeft getekend, een kopie van zijn/haar identiteitsbewijs heeft overlegd en een aanbetaling heeft gedaan van 5% van de huursom. De betaling van de huur dient binnen 2 weken na factuurdatum voldaan te worden, de borgsom dient uiterlijk voor aanvang van de reservering voldaan te zijn.

4.3 Van rechtswege gebonden aan rechten en plichten

Een tot stand gekomen reservering, waarbij een bepaalde DreamCar voor een bepaalde tijdsduur, voor zover van toepassing inclusief de haal- en brengservice, door verhuurder voor huurder wordt gereserveerd is bindend met alle daaraan van rechtswege verbonden rechten en plichten.

4.4 Huurovereenkomst

De huurovereenkomst betreft de nadere schriftelijke uitwerking van de tussen huurder en verhuurder tot stand gekomen mondelinge reservering, alsmede de staat van het voertuig waarop o.a. vermeld de kilometerstand en eventuele schade aan het voertuig. Deze huurovereenkomst wordt door huurder en verhuurder bij aanvang van ingebruikname van de DreamCar voor akkoord ondertekend.

 

Artikel 5 Prijzen

5.1 Wettelijk percentage omzetbelasting

De (ver)huur van een DreamCar is belast met het wettelijk percentage aan verschuldigde omzetbelasting.

5.2. Vrij af te leggen afstand ofwel kilometerkosten

5.2.1 De huurprijs van de door verhuurder ter beschikking gestelde DreamCar is inclusief een vrij af te leggen afstand van 50,100 of 150 kilometer, tenzij in de huurovereenkomst anders is overeengekomen.

5.2.2 Bovenstaand tarief geldt niet voor de experience en all inclusive 1 uurs pakketten. Deze zijn namelijk inclusief brandstof en kilometervrij.

5.2.3 Meer verreden kilometers worden door verhuurder, tegen het in de huurovereenkomst afgesproken tarief, verrekend met de waarborgsom of in rekening gebracht.

5.3 Vaststellen aantal gereden kilometers.

Vaststelling van het aantal gereden kilometers geschiedt aan de hand van de tellerstand; het verschil van de kilometerstand aan het einde van de huurperiode en de kilometerstand zoals vermeld staat op de huurovereenkomst.

5.4 Tankkosten

Tankkosten bedragen €50,- per kwart tank voor elke DreamCar.

5.5 BTW

De prijzen zijn voor particulieren en bedrijven inclusief BTW

5.6 Haal- en brengservice

De haal-en brengservice bedraagt tussen de €1,50 en €2,25 per kilometer.

 

Artikel 6 Betaling

6.1 Betaling verschuldigd

De huurder is, vanaf het moment dat hij/zij de boekingsbevestiging heeft ontvangen, de overeengekomen huurprijs vermeerderd met de eventuele bijkomende kosten aan de huurder verschuldigd.

6.2 Betalingstermijn factuur

Direct na de boekingsbevestiging wordt de hierop betrekking hebbende factuur door de verhuurder, schriftelijk, aan de huurder verzonden. De betalingstermijn van de factuur bedraagt 14 dagen doch dient uiterlijk bij aanvang van de reservering voldaan te zijn.

6.3 Waarborgsom

De op de reservering van toepassing zijnde, door de huurder te betalen, waarborgsom dient uiterlijk bij aanvang van de reservering aan de verhuurder te zijn voldaan.

6.4 Restitutie waarborgsom

Restitutie van de waarborgsom, onder aftrek van: o.a. kilometervergoeding, brandstof- en tankkosten, boetes, andere voorkomende en aantoonbare kosten, vindt plaats binnen 14 dagen na beëindiging van de huurovereenkomst.

6.5 Huurovereenkomst bij gebruik van de DreamCar in het buitenland, of huurovereenkomst met een huurder die geen woon- of verblijfplaats in Nederland heeft. Bij een tussen partijen overeengekomen gebruik van de DreamCar in het buitenland, of indien de huurder geen in Nederland bekende woon-of verblijfplaats heeft vindt de onder 6.4 genoemde restitutie van de waarborgsom plaats binnen 7 weken na beëindiging van de reservering.

 

Artikel 7 Annulering van de reservering

7.1 Annulering tot uiterlijk de 42e dag (exclusief de dag voor de verhuur)

Bij annulering van de reservering, tot uiterlijk de 42e dag (exclusief de dag voor de verhuur) voor aanvang van de reservering is de huurder 20% van de overeengekomen huursom aan de verhuurder verschuldigd.

7.2 Annulering vanaf de 42e tot 28e dag voor de dag van aanvang

Bij annulering van de reservering vanaf de 42e tot 28e dag voor aanvang van de reservering is de huurder 35% van de overeenkomen huursom aan de verhuurder verschuldigd.

7.3 Annulering vanaf de 28e dag tot de 21e dag voor de aanvang van de reservering

Bij annulering van de reservering vanaf de 28e dag tot de 21e dag voor aanvang van de reservering is de huurder 40% van de overeengekomen huursom aan de verhuurder verschuldigd.

7.4 Annulering vanaf de 21e de 14e dag voor aanvang van de reservering

Bij annulering van de reservering vanaf de 21e dag tot de 14e dag voor aanvang van de reservering is de verhuurder 50% van de overeengekomen huursom aan de verhuurder verschuldigd.

7.5 Annulering vanaf de 5e dag tot de dag voor de aanvang van de verhuur

Bij annulering vanaf de 5e dag tot de dag voor de aanvang van de verhuur is de huurder 90% van de overeengekomen huursom aan de verhuurder verschuldigd.

7.6 Annulering op de dag van verhuur

Bij annulering op de dag van verhuur is de verhuurder 100% van de overeengekomen huursom aan de verhuurder verschuldigd.

7.7 No-show

Als de huurder niet op komt dagen (no-show) op de dag van verhuur, en de auto dus niet afneemt, is de huurder 100% van de overeengekomen huursom aan de verhuurder verschuldigd.

7.8 Annulering van een reservering die op korte termijn is gemaakt

Bij annulering van een reservering die op korte termijn is gemaakt gelden de bovengenoemde termijnen.

7.9 Kosteloze annulering of wijzing van de reservering

Kosteloze annulering of wijziging van de reservering is tot maximaal 24 uur na het plaatsen van de reservering mogelijk.

7.10 Huurdatum omzetten

Wanneer de huurder de reserveringsdatum wil omzetten naar een andere datum is dit alleen mogelijk na telefonisch overleg. Indien niet mogelijk brengt de verhuurder 25% van de volledige huursom in rekening. Bij annulering gelden de termijnen zoals aangegeven in artikel  7.1 t/m 7.9, geldend vanaf oorspronkelijke reserveringsdatum.

 

Artikel 8 Verzekering, eigen risico, aansprakelijkheid en waarborgsom

8.1 WA-verzekerd

De door verhuurder beschikbaar gestelde DreamCar is WA-verzekerd inclusief een ‘verhuur clausule’ onder de volgende voorwaarden.

8.1.1 De betreffende DreamCar is alleen verzekerd indien deze bestuurd wordt door de, bij het tot stand komen van de huurovereenkomst vastgelegde, bestuurder.

8.1.2 De betreffende DreamCar is alleen verzekerd gedurende het in de huurovereenkomst vastgelegde tijdsbestek.

8.2 Verzekeringspremie

De door de huurder aan de verhuurder verschuldigde verzekeringspremie bedraagt:

8.2.1 €100,- per etmaal voor iedere bestuurder van 25 jaar of ouder, die in bezit is van een geldig Nederlands rijbewijs

8.2.2 €200,- per etmaal voor iedere bestuurder van 24 jaar of jonger die in bezit is van een in Nederland geldig buitenlands rijbewijs of internationaal rijbewijs met EU-dekking.

8.2.3 €400,- per etmaal voor iedere bestuurder jonger dan 25 jaar in bezit van een in Nederland geldig buitenlands rijbewijs of een internationaal rijbewijs met EUdekking.

8.3 Schade

Bij het ontstaan van schade aan de DreamCar dient de verhuurder hier onverwijld door de huurder van in kennis te worden gesteld.

8.3.1 De huurder is bij aanrijdingsschade verplicht het in de DreamCar aanwezige schadeformulier in te (laten) vullen, zelf te ondertekenen en de tegenpartij het formulier te laten ondertekenen.

8.4 Schade-inspectie

Bij aanvang en einde van de huurovereenkomst wordt de DreamCar door huurder en verhuurder op aanwezige schade geïnspecteerd. Het resultaat van deze schade wordt schriftelijk in de huurovereenkomst vastgelegd.

8.5 Aansprakelijkheid voor (gevolg)schade

Huurder is aansprakelijk voor alle (gevolg)schade aan de DreamCar en/of aantoonbare verdere bedrijfsschade van verhuurder die ontstaan is aan de DreamCar in de periode gelegen tussen de aanvang en het einde van de huurovereenkomst.

8.6 Aansprakelijkheid gevaarlijke of onbehoorlijke gedragingen

Huurder is aansprakelijk voor alle gevaarlijke of onbehoorlijke gedragingen, waaronder rijgedrag, van de bestuurder(s) en/of passagier(s) van de DreamCar.

8.7 Aansprakelijkheid voor gevaarlijke of onbehoorlijke gedragingen

De aansprakelijkheid voor gevaarlijke of onbehoorlijke gedragingen; roekeloos rijgedrag, wordt verder toegelicht in de ‘Boeteclausule’ van artikel 9.

8.8 Eigen risico

Het voor rekening van de verhuurder komende eigen risico met betrekking tot de onder artikel 8.5 bedoelde schade(s) is beperkt tot maximaal €10.000,-

8.9 Boetes en bekeuringen

Zie artikel 9 8.

10 Schade ontstaan door aan de huurder en/of bestuurder toe te rekenen aantoonbare kwade opzet of grove schuld.

Zie artikel 9

8.11 Bestuurder is verplicht tot het afnemen van een verzekering Elke bestuurder dient verzekerd te zijn. In het geval dat de bestuurder niet verzekerd is, is de boeteclausule in artikel 9 van kracht.

 

Artikel 9 Boeteclausule

De verhuurder is gerechtigd om de huurder bij in ieder geval, en niet beperkt tot, gedragingen als omschreven in artikel 10, beschadigingen, vervuiling van de Dreamcar, etc. een boete op te leggen.

9.1 Onder boete wordt verstaan, maar niet beperkt tot:

9.1.1 Het inhouden van de waarborgsom

9.1.2 Het doorbelasten van de boete vanuit het CJIB

9.1.3 Administratiekosten á €50,00

9.1.4 Het in rekening brengen van een percentage van de taxatiewaarde van de DreamCar

9.1.5 Schoonmaakkosten á €250,-

9.1.6 Vergoeding van de gemaakte/veroorzaakte schade wordt ingehouden op de borg voor zover dit mogelijk is, het resterende bedrag wordt gefactureerd.

9.2 Volledige aansprakelijkheid van de huurder

De huurder die de DreamCar bij verhuurder afneemt, en wiens naam derhalve op het huurcontract is vermeld, is volledig aansprakelijk voor de boetes.

9.3 Bevuiling van het interieur van de DreamCar

9.3.1 Wanneer de huurder constateert dat het interieur van de gehuurde DreamCar bevuild is, brengt de verhuurder een bedrag van €250,00 aan schoonmaakkosten in rekening.

9.3.2 Wanneer de verhuurder constateert dat het interieur van de DreamCar beschadigd is door vervuiling, brengt de verhuurder een bedrag van €250,- aan schoonmaakkosten in rekening, en worden de reparatiekosten ingehouden op de borg.

9.4 Roken in de DreamCar

Roken in de gehuurde DreamCar is ten strengste verboden. Om de rookgeur uit het interieur te laten verwijderen brengt de verhuurder een bedrag van €500,00 aan schoonmaakkosten in rekening.

9.5 Boetes

9.5.1 Onder boetes worden verstaan, maar is niet beperkt tot, snelheidsboetes, door rood rijden, rechts inhalen etc. die ter plekke worden uitgeschreven door een politieagent, of welke gemeld worden door het CJIB. De verhuurder belast deze boetes door aan de huurder.

9.5.2 De verhuurder laat de boete omzetten op naam van de huurder. Hiermee heeft de huurderbetalingsverplichting voor de boete, en zijn de gevolgen van het niet of niet tijdig betalen van de boete volledig voor rekening van de huurder.

9.6 Snelheidsovertredingen.

Als de verhuurder constateert dat de huurder een snelheidsovertreding heeft gemaakt, brengt hij aan de huurder het volgende in rekening: In dit artikel brengt de verhuurder de administratiekosten zoals genoemd in artikel 9.1.3 in rekening.

9.6.1 Een snelheidsboete voor het overtreden van de snelheidslimiet met een maximum van 30 kilometer per uur: De verhuurder brengt administratiekosten in rekening.

9.6.2 Bij een snelheidsboete voor het overtreden van de snelheidslimiet met minimaal 31 kilometer per uur brengt de verhuurder administratiekosten in rekening, en houdt hij, conform artikel 10.2 jo. 9.1.1, 70% van de waarborgsom in.

9.6.3 Bij een snelheidsboete voor het overtreden van de snelheidslimiet met minimaal 35 kilometer per uur brengt de verhuurder administratiekosten in rekening, en houdt hij, conform artikel 10.2 jo 9.1.1, 100% van de waarborgsom in.

9.7 Boetes volgens de Wegenverkeerswet (1994) Bij een door het CJIB of politie opgelegde boete welke volgens de Wegenverkeerswet (WVW 1994) beboet wordt, belast de verhuurder deze door aan de huurder. Hiervoor brengt de verhuurder administratiekosten in rekening.

9.8 Inbeslagneming van de DreamCar

Bij inbeslagneming van de door huurder gehuurde DreamCar brengt de verhuurder 50% van de inkomstenderving in rekening bij de huurder exclusief waarborgsom. Deze wordt ook voor 100% ingehouden.

9.9 Rijden onder invloed – zonder schade.

Bij constatering van rijden onder invloed, waarbij de huurder geen schade heeft toegebracht aan de gehuurde DreamCar, DreamCar(s) van derde(n), roerende of onroerende goederen, houdt de verhuurder de gehele waarborgsom in.

9.10 Rijden onder invloed – met schade

Bij constatering van rijden onder invloed, waarbij de huurder schade heeft toegebracht aan de gehuurde DreamCar, DreamCar (s) van derde(n), roerende of onroerende goederen houdt de verhuurder de gehele waarborgsom in en stelt hij de huurder aansprakelijk voor het vergoeden van de gemaakte/veroorzaakte schade.

9.11 Nederland verlaten met de DreamCar

Bij constatering van het verlaten van Nederland met de DreamCar is de verhuurder gerechtigd om als boete de waarborgsom in te houden, tenzij de huurder verzekering met EU-dekking heeft, tenzij huurder schriftelijk toestemming heeft om Nederland te verlaten.

 

Artikel 10 Roekeloos rijgedrag

10.1 Roekeloos rijgedrag wordt geconstateerd door

10.1.1 Constatering/beboeting door de politie of handhavers

10.1.2 Constatering door bewijs van derden

10.1.3 Constatering door de verhuurder door middel van de GPS-tracker

10.2 Opleggen van boetes Verhuurder is gerechtigd om op de gedragingen welke vallen onder roekeloos rijgedrag, een boete op te leggen zoals bepaald in artikel 9.

10.3 Definities roekeloos rijgedrag

Onder roekeloos rijgedrag worden de volgende gedragingen/overtredingen verstaan:

10.3.1 Zodanig rijden dat dit schade aan de gehuurde DreamCar toebrengt of kan toebrengen. 10.3.2 Het geldende snelheidslimiet met meer dan 30 km/u overschrijden.

10.3.3 De gehuurde DreamCar besturen onder invloed van softdrugs, harddrugs, alcohol, lachgas en andere verdovende middelen.

10.3.4 De gehuurde DreamCar laten besturen door een niet-verzekerde bestuurder die geen geldig Nederlands rijbewijs bezig.

10.3.5 De gehuurde DreamCar meegeven aan een bestuurder die niet in het huurcontract vermeld wordt.

10.3.6 De gehuurde DreamCar laten besturen door een bestuurder die niet in het huurcontract vermeld wordt.

10.3.7 Onbeschoft rijgedrag zoals bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot: bumperkleven, rechts inhalen, geen voorrang verlenen, rijden en/of inhalen op of over de vluchtstrook.

10.4 Aansprakelijkheid

De huurder die de DreamCar bij verhuurder heeft afgenomen, en wiens naam derhalve op het huurcontract vermeld staat, is hoofdelijk aansprakelijk voor de door het CJIB en/of verhuurder opgelegde boete.

 

Artikel 11 Schade

11.1 Aansprakelijkheid voor schade

De huurder is aansprakelijk voor de door hem ontstane schade die is toegebracht aan de gehuurde DreamCar, DreamCar (s) van derde(n), roerende of onroerende goederen van anderen.

11.2 Aansprakelijkheid schade veroorzaakt door niet-huurder of niet-verzekerde bestuurder De huurder is aansprakelijk voor de schade die een niet-huurder of niet-verzekerde toebrengt aan de gehuurde DreamCar, DreamCar (s) van derde(n), roerende of onroerende goederen van anderen.

 

Artikel 12 Stilstand van de DreamCar, uitkeren van de verzekering

12.1 Inkomstenderving doorbelasten aan verzekeringspartij

12.1.1 In het geval dat de DreamCar niet zonder reparatie ingezet kan worden voor verhuur is de verhuurder gerechtigd om zijn inkomstenderving in rekening te brengen bij de verzekeraar. 12.1.2 De stilstandsduur wordt berekend vanaf de eerstvolgende huurdatum van de DreamCar. 12.1.3 De verhuurder berekent de vergoeding als volgt: 1.7 % promille van de cataloguswaarde van de DreamCar, vermenigvuldigd met de berekende stilstandsduur.

12.1.4 De stilstandsduur wordt berekend door de inzet van de DreamCar in dezelfde periode van het voorgaande kalenderjaar. Er van uitgaande dat de inzet niet ineens beduidend meer of minder zou zijn.

12.1.5 Deze berekening is conform Artikel 3 uit de bepaling ‘Overeenkomst Bedrijfsschade Huurauto’s welke is opgesteld door de Bond van Verzekeraars.

 

Artikel 13 Diefstal

13.1 Verplichtingen huurder bij diefstal

In het geval dat de DreamCar wordt gestolen dient de huurder:

13.1.1 onverwijld aangifte te doen bij het dichtstbijzijnde politiebureau

13.1.2 de verhuurder onverwijld van de diefstal op de hoogte te brengen

13.2 Vergoeden

13.2.1 In het geval dat de huurder aangifte heeft gedaan en de sleutels afgeeft bij de verhuurder, is verhuurder gerechtigd om, aan de hand van het politieonderzoek, 50-70% van de cataloguswaarde in rekening te brengen.

13.2.2 In het geval dat de huurder geen aangifte doet en de sleutels niet afgeeft bij verhuurder is de verhuurder gerechtigd om 100% van de cataloguswaarde in rekening te brengen bij de huurder.

13.2.3 In het geval dat de huurder aangifte doet, maar de sleutels niet afgeeft bij de verhuurder is de verhuurder gerechtigd om 100% van de cataloguswaarde in rekening te brengen bij de huurder.

 

Artikel 14 Verplichtingen van huurder

14.1 Gedragen als goed huurder

Huurder dient zich als goed huurder te gedragen en er zorg voor te dragen dat de DreamCar overeenkomstig zijn bestemming gebruikt wordt.

14.1.1 Het is niet toegestaan met de DreamCar op een circuit, dan wel op een onverharde weg of buiten de openbare weg, te rijden.

14.1.2 Het is niet toegestaan om de DreamCar competitief te gebruiken.

14.2 Opvolgen van de instructies van de instructeur

Indien huurder de Dreamcar onder begeleiding van een instructeur bestuurd is huurder gehouden de instructies van deze instructeur naar behoren op te volgen.

14.2.1 Indien huurder minimaal twee maal door de instructeur is gewezen op afwijkend of gevaarlijk rijgedrag is de instructeur gerechtigd de rit af te breken en de reservering te annuleren.

14.2.1.1 In dit geval is er geen sprake van enige restitutie van de betaalde huursom

14.3 Geldende verkeersregels

De huurder dient zich aan de geldende verkeersregels te houden.

14.3.1 Bij overtreding van de geldende verkeersregels is de huurder volledig aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende kosten zoals o.a. boetes en inkomstenderving van verhuurder zoals bij o.a. inbeslagname van de DreamCar.

14.4 Opvolgen van de instructies van de instructeur

Huurder is verplicht alle instructies van verhuurder op te volgen. Bij gebreke van het opvolgen van de instructies is de verhuurder gerechtigd de huurovereenkomst direct, en zonder enige verrekening van de huursom, te beëindigen.

14.5 De DreamCar ter beschikking stellen aan derden

Het is huurder verboden de DreamCar aan derden ter beschikking te bestellen c.q. te verhuren.

14.6 Verboden Nederland te verlaten met de DreamCar

Het is huurder verboden om Nederland met de DreamCar te verlaten, tenzij tussen huurder en verhuurder schriftelijk anders is overeengekomen.

14.7 Toezicht op DreamCar

Bij het geparkeerd laten staan van de DreamCar dient de huurder, ter voorkoming van schade, het nodige toezicht op de DreamCar uit te voeren, bij gebreke waarvan de DreamCar op een veilige en/of afgesloten plaats dient te verkeren, niet zijnde direct aan of langs de openbare weg. Bij meerdaagse huur dient huurder schriftelijke verklaring inclusief stallingsadres af te geven dat Dream Car zal worden gestald, tijdens het niet gebruiken in de nachtelijke uren, in een afgesloten ruimte, niet zijnde openbare parkeer garage of andere openbaar bereikbare ruimte. Komt opgegeven adres niet overeen met gps gegevens zal de borgsom voor 100% ingehouden worden.

14.8 Ter beschikking stellen DreamCar aan huurder

Huurder dient de DreamCar op het overeengekomen tijdstip, op de overeengekomen datum, weer bij verhuurder in te leveren c.q. aan haar ter beschikking te stellen.

14.8.1 Bij gebreke hiervan is de huurder na een overschrijding van 15 minuten een bedrag van €100,- per kwartier verschuldigd. Waarbij een gedeelte van een uur voor een vol uur wordt berekend.

14.9 Verhuurder op de hoogte brengen van schade

Indien huurder een schade of defect aan de DreamCar constateert is hij verplicht de verhuurder hiervan onverwijld in kennis te stellen en zich te houden aan de alsdan ontvangen instructies.

14.10 Aftanken DreamCar bij einde huurovereenkomst

Bij einde huurovereenkomst dient de DreamCar volledig te zijn afgetankt met Euro-98 benzine.

14.10.1 Bij gebreke hiervan zal dit door de verhuurder worden gedaan en rekent hij hiervoor €50,00 per kwart tank, aan tankkosten, welke voor rekening van de huurder komen.

14.11 Vrijwaring van schadeclaims of andere aansprakelijkheid

Huurder vrijwaart verhuurder voor alle schadeclaims of andere aansprakelijkheid ten gevolge van het gebruik van de DreanCar gedurende de huurovereenkomst.

 

Artikel 15 Verplichtingen verhuurder

15.1 Ter beschikking stellen DreamCar tijdens reservering

Verhuurder stelt de in de huurkomst genoemde DreamCar, tijdens de reservering, aan huurder ter beschikking.

15.1.1 Een en ander pas, na een door verhuurder gegeven theoretische en praktische instructie waaruit is gebleken dat de huurder en/of bestuurder over voldoende rijvaardigheid beschikt om de DreamCar te kunnen besturen.

15.2 Staat van de DreamCar

De DreamCar is schoon, voldoende onderhouden en voorzien van een volle brandstoftank.

15.3 Technische mankementen DreamCar

Bij het uitvallen van de DreamCar wegens een technisch mankement zal deze op zo kort mogelijke termijn door en andere DreamCar worden vervangen (omruil service). Dit is niet van toepassing indien de DreamCar zich buiten Nederland bevind.

15.4 Uitvallen van de DreamCar ten gevolge van de aan huurder toe te rekenen kwade opzet of grove schuld

Bij het uitvallen van de DreamCar ten gevolge van aan de huurder toe te rekenen kwade opzet of grove schuld is de verhuurder niet verplicht tot vervanging van de DreamCar over te gaan. De verhuurder is gerechtigd de huurovereenkomst op dat moment als geëindigd te beschouwen waarbij de huurder geen aanspraak kan maken op enige vergoeding / restitutie inzake de kortere huurtermijn.

15.5 Niet beschikbaar zijn van overeengekomen DreamCar

Indien de in de huurovereenkomst genoemde DreamCar, wegens aantoonbare onvoorziene omstandigheden, niet beschikbaar is zal verhuurder een andere DreamCar ter beschikking stellen waarvan de huurprijs minimaal in dezelfde prijsklasse ligt. Indien huurder hier niet mee akkoord gaat kan de huurovereenkomst kosteloos worden geannuleerd.

15.6 Slechte weersomstandigheden

Verhuurder is gerechtigd bij slechte weersomstandigheden de reservering te annuleren. Verhuurder dient zich dan volledig in te spannen voor het tot stand komen van een nieuwe, gelijkluidende, reservering rekening houdend met de wensen van huurder, bij gebreke waarvan de huurovereenkomst kosteloos kan worden geannuleerd.

15.7 Alle boetes, transacties en administratieve sancties die worden opgelegd aan de huurder ten tijde van de reservering

De huurder vrijwaart de verhuurder van alle boetes, transacties en administratieve sancties e.d. die aan de verhuurder worden opgelegd ter zake van gedurende de huurperiode door de huurder en/of bestuurder en/of inzittenden gepleegde misdrijven en/of overtredingen. De NAW-gegevens van de betreffende huurder worden door verhuurder aan de betreffende instantie doorgeven. Voor deze door verhuurder te verrichten administratieve werkzaamheden brengt de verhuurder een bedrag ad € 12,50 (incl. BTW) bij de huurder in rekening.

15.8 Verhuurder is gerechtigd om zonder opgaaf van reden een huur weigeren, ook al is deze schriftelijk bevestigd. Hierbij heeft huurder recht op volledige teruggaaf reeds voldane huursom/borgsom.

 

Artikel 16 Intellectueel eigendom

16.1 Intellectueel eigendom Verhuurder is, behoudens een van huurder ontvangen bezwaar, gerechtigd om tijdens de reservering foto’s dan wel video opnames te maken en deze te gebruiken voor promotionele doeleinden. Het intellectuele eigendom van dit beeldmateriaal berust bij verhuurder.

 

Artikel 17 Einde huurovereenkomst

17.1 Einde huurovereenkomst door het besturen van de auto door een niet geregistreerde huurder, of gebruik buiten het overeengekomen tijdsbestek

Indien blijkt dat de DreamCar door een niet geregistreerde bestuurder wordt bestuurd of buiten het in de huurovereenkomst benoemde tijdsbestek wordt gebruikt is de DreamCar onverzekerd en wordt de overeengekomen huurovereenkomst direct, en zonder enige verrekening van de huursom, beëindigd. Bovendien verbeurt verhuurder van huurder een direct opeisbare boete ter hoogte van de door de huurder betaalde waarborgsom en is de huurder aansprakelijk voor alle verdere gevolgschade, boetes, e.d.

17.2 Gebruik DreamCar zonder daartoe verleende toestemming

Indien huurder de DreamCar, zonder daartoe verleende toestemming gebruikt, wordt de overeengekomen huurovereenkomst direct en zonder enige verrekening van de huursom beëindigd en dient de DreamCar terstond ingeleverd te worden. Bovendien verbeurt verhuurder van huurder een direct opeisbare boete ter hoogte van de door de huurder betaalde waarborgsom.

 

Artikel 18 Klachten

18.1 Klachten

Klachten over de huurovereenkomst en/of de uitvoering daarvan waaraan de huurder gevolgen wil verbinden, dienen volledig en duidelijk omschreven door de huurder of diens gemachtigde binnen 14 dagen na beëindiging van de reservering schriftelijk en met redenen omkleed bij verhuurder ingediend te worden. Het niet tijdig indienen van een klacht heeft tot gevolg dat de huurder zijn rechten ter zake verliest.

18.2 Termijn afwikkeling van klacht Verhuurder dient binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht te trachten met de huurder tot overeenstemming te komen over de afwikkeling van de klacht. Indien geen volledige overeenstemming wordt bereikt en er sprake is van een geschil dat de huurder beslecht wil zien, kan huurder zich wenden tot de competente (kanton) rechter.